Commit cc00de29 authored by jkvis's avatar jkvis

Update README.md

parent 642d80c5
......@@ -34,8 +34,8 @@ Programmeeropdrachten in tweetallen
Van 11h00 tot 12h45.
1. 19 septemper, Huygens 106--109, Intro en definitie ADTs, stacks en lijsten [week1.pdf](week1.pdf)
2. 26 september, Huygens Sitterzaal, C++ STL, templates [week2.pdf]()
3. 10 oktober, Huygens Sitterzaal, (Binaire) Bomen definities en boomwandelingen [week3.pdf]()
2. 26 september, Huygens Sitterzaal, C++ STL, templates
3. 10 oktober, Huygens Sitterzaal, (Binaire) Bomen definities en boomwandelingen
4. 17 oktober, Huygens Sitterzaal, Binaire zoekbomen
5. 31 oktober, Huygens Sitterzaal, Binaire zoekbomen balanceren
6. 7 november, Huygens Sitterzaal, Priority Queues
......@@ -52,4 +52,4 @@ Van 13h30 tot 15h15 in de zalen: Snellius 303, 306--308, 307, 309.
### Tentamen
7 Januari van 10h00 tot 13h00.
7 januari van 10h00 tot 13h00.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment