Commit b65fdda0 authored by jkvis's avatar jkvis

Tentamen

parent 6bd765d3
......@@ -7,7 +7,9 @@ Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.
## Nieuws
- Het tentamen van 7 januari is nagegeken. De cijfer kunnen alleen in usis worden gepubliceerd (na het nakijken van programmeeropgave 3).
- Het [tentamen](tent-ds1901.pdf) van 7 januari en een [uitwerking](uitw-ds1901.pdf) (ik verwacht wel meer uitleg bij alle tussenstappen).
- Het tentamen van 7 januari is nagegeken. De cijfers kunnen alleen in usis worden gepubliceerd (na het nakijken van programmeeropgave 3).
Het tentamen is te zijner tijd ook in te zien.
- De tweede programmeeropgave is nagekeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen).
......
File added
File added
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment