Commit 89c1cd23 authored by jkvis's avatar jkvis

Update notes

parent 24a89639
...@@ -7,6 +7,8 @@ Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`. ...@@ -7,6 +7,8 @@ Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.
## Nieuws ## Nieuws
- Er is een nieuwe versie van het dictaat. In de oude waren enkele onderwerpen weggevallen.
- De eerste programmeeropgave is nagegeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen). - De eerste programmeeropgave is nagegeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen).
Indien het resultaat onvoldoende is, moet het zo spoedig mogelijk worden aangevuld zoals aangegeven in het correctiemodel. Indien het resultaat onvoldoende is, moet het zo spoedig mogelijk worden aangevuld zoals aangegeven in het correctiemodel.
...@@ -21,7 +23,7 @@ Achtergrondinformatie: Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis ...@@ -21,7 +23,7 @@ Achtergrondinformatie: Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis
## Dictaat ## Dictaat
[Versie 17-09-2018](notes.pdf) [Versie 03-12-2018](notes.pdf)
## Practicum ## Practicum
......
No preview for this file type
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment