Commit 80a6b850 authored by jkvis's avatar jkvis

Update

parent 56c060df
......@@ -7,6 +7,9 @@ Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.
## Nieuws
- De tweede programmeeropgave is nagekeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen).
Indien het resultaat onvoldoende is, moet het voor 11 januari 23:59 worden aangevuld zoals aangegeven in het correctiemodel.
- Er is een nieuwe versie van het dictaat. In de oude waren enkele onderwerpen weggevallen.
- De eerste programmeeropgave is nagegeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen).
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment