Commit 6bd765d3 authored by jkvis's avatar jkvis

Tentamen

parent 80a6b850
......@@ -7,6 +7,9 @@ Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.
## Nieuws
- Het tentamen van 7 januari is nagegeken. De cijfer kunnen alleen in usis worden gepubliceerd (na het nakijken van programmeeropgave 3).
Het tentamen is te zijner tijd ook in te zien.
- De tweede programmeeropgave is nagekeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen).
Indien het resultaat onvoldoende is, moet het voor 11 januari 23:59 worden aangevuld zoals aangegeven in het correctiemodel.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment