Commit 5022c2c8 authored by jkvis's avatar jkvis

Results

parent c93667c9
......@@ -7,7 +7,10 @@ Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.
## Nieuws
In tegenstelling tot wat ik zei tijdens het hoorcollege van 17 oktober is er (zoals wel in het rooster vermeld staat) *geen* college op 24 oktober.
- De eerste programmeeropgave is nagegeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen).
Indien het resultaat onvoldoende is, moet het zo spoedig mogelijk worden aangevuld zoals aangegeven in het correctiemodel.
- In tegenstelling tot wat ik zei tijdens het hoorcollege van 17 oktober is er (zoals wel in het rooster vermeld staat) *geen* college op 24 oktober.
## Boek
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment