Commit 07fbc266 authored by jkvis's avatar jkvis

Initial commit

parents
# Datastructuren najaar 2018
## Contact
Datastructuren wordt gegeven door Jonathan Vis en Hendrik Jan Hoogeboom.
Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.
## Boek
Aanbevolen (niet verplicht): Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, 4th / International Edition. ISBN13: 9781133613053
Achtergrondinformatie: Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ [International ed of 4th revised edition], 2013
## Dictaat
(komt nog)
## Practicum
1. Opdracht 1 (deadline 17 oktober 2018):
2. (komt nog)
3. (komt nog)
## Rooster
Hoorcolleges
1. 19 septemper, Huygens 109--109, Intro en definitie ADTs, stacks en lijsten.
2. 26 september, Huygens Sitterzaal, (C++ STL, templates)
3. 10 oktober, Huygens Sitterzaal, (Binaire) Bomen definities en boomwandelingen.
4. 17 oktober, Huygens Sitterzaal, Binaire zoekbomen
5. 31 oktober, Huygens Sitterzaal, Binaire zoekbomen balanceren
6. 7 november, Huygens Sitterzaal, Priority Queues
7. 14 november, Huygens Sitterzaal, B-bomen, rood-zwart bomen
8. 21 november, Huygens Sitterzaal, Grafen
9. 28 november, Huygens 211/214, Grafen
10. 5 december, Huygens Sitterzaal, Hashen
11. 12 december, Huygens Sitterzaal, Tries, LZW compressie
12. 19 december, Huygens Sitterzaaal, (String) Pattern matching
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment