Commit 89c1cd23 authored by jkvis's avatar jkvis

Update notes

parent 24a89639
......@@ -7,6 +7,8 @@ Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.
## Nieuws
- Er is een nieuwe versie van het dictaat. In de oude waren enkele onderwerpen weggevallen.
- De eerste programmeeropgave is nagegeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen).
Indien het resultaat onvoldoende is, moet het zo spoedig mogelijk worden aangevuld zoals aangegeven in het correctiemodel.
......@@ -21,7 +23,7 @@ Achtergrondinformatie: Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis
## Dictaat
[Versie 17-09-2018](notes.pdf)
[Versie 03-12-2018](notes.pdf)
## Practicum
......
No preview for this file type
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment