Commit 8637b44e authored by jkvis's avatar jkvis

Added opdracht 2

parent 9ad94b92
......@@ -5,33 +5,35 @@
Datastructuren wordt gegeven door Jonathan Vis en Hendrik Jan Hoogeboom.
Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.
## Nieuws
## Boek
Aanbevolen (niet verplicht): Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, 4th / International Edition. ISBN13: 9781133613053
Achtergrondinformatie: Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ [International ed of 4th revised edition], 2013
Achtergrondinformatie: Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (International Edition of 4th revised edition), 2013
## Dictaat
(komt nog)
[Versie 03-09-2018]()
## Practicum
Programmeeropdrachten in tweetallen
1. Opdracht 1 (deadline 17 oktober): [Stapel](ds_2018_opdracht1.pdf) zie ook [skeletcode](handoutmain.cc)
2. Opdracht 2 (deadline 28 november): [Expressies]
3. (komt nog)
2. Opdracht 2 (deel 1: deadline 7 november, deel 2: deadline 28 november): [Expressies](ds_2018_opdracht2.pdf)
3. Opdracht 3 (deadline 2 januari 2019): [LZW compressie?]()
## Rooster
Hoorcolleges
1. 19 septemper, Huygens 109--109, Intro en definitie ADTs, stacks en lijsten. [week1.pdf](week1.pdf)
2. 26 september, Huygens Sitterzaal, (C++ STL, templates)
3. 10 oktober, Huygens Sitterzaal, (Binaire) Bomen definities en boomwandelingen.
1. 19 septemper, Huygens 109--109, Intro en definitie ADTs, stacks en lijsten [week1.pdf](week1.pdf)
2. 26 september, Huygens Sitterzaal, C++ STL, templates [week2.pdf]()
3. 10 oktober, Huygens Sitterzaal, (Binaire) Bomen definities en boomwandelingen [week3.pdf]()
4. 17 oktober, Huygens Sitterzaal, Binaire zoekbomen
5. 31 oktober, Huygens Sitterzaal, Binaire zoekbomen balanceren
6. 7 november, Huygens Sitterzaal, Priority Queues
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment