Commit b545c1a3 authored by Laros's avatar Laros
Browse files

First draft Metafor closing presentation.

parent 801c2835
../../submodules/presentation-pics/pics/A_stephensi.jpg
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation/Makefile
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation/beamerthemelumc.sty
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation-pics/pics/electroforesis.jpg
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation-pics/pics/fat_mouse.jpg
\ No newline at end of file
../../submodules/kPAL/presentations/theory_implementation/k-mer.dat
\ No newline at end of file
../../submodules/kPAL/presentations/theory_implementation/k-mer.gnp
\ No newline at end of file
../../submodules/kPAL/presentations/theory_implementation/k-mer2.dat
\ No newline at end of file
../../submodules/kPAL/presentations/theory_implementation/k-mer2.gnp
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation-pics/pics/k_dna.png
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation-pics/pics/krona_plot.svg
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation-pics/pics/logo_nwo_fs.jpg
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation/logos
\ No newline at end of file
\documentclass[slidestop]{beamer}
\author{Jeroen F.J. Laros}
\title{MetaFor}
\providecommand{\mySubTitle}{%
Metagenomic analysis of forensic biological traces}
\providecommand{\myConference}{Slotsymposium Forensic Science}
\providecommand{\myDate}{23-11-2016}
\providecommand{\myGroup}{}
\providecommand{\myDepartment}{Department of Human Genetics}
\providecommand{\myCenter}{Center for Human and Clinical Genetics}
\usetheme{lumc}
\begin{document}
% This disables the \pause command, handy in the editing phase.
%\renewcommand{\pause}{}
% Make the title slide.
\makeTitleSlide{}%\includegraphics[height=3.5cm]{logos/lumc_logo_small}}
% First page of the presentation.
\section{MetaFor}
\subsection{Introduction}
% 1. Wat was de aanleiding van het onderzoek? Wat was de problematiek?
%
% Forensisch DNA onderzoek, identificatie van personen.
% - Er wordt naar een heel kleine fractie van het monster gekeken.
% - In veel forensische zaken is er zeer weinig materiaal voorhanden.
% - Met de huidige technieken kunnen we al het DNA onderzoeken.
\begin{pframe}
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
\begin{figure}[]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{k_dna}
$\Downarrow$
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{electroforesis}
$\Downarrow$
\includegraphics[trim=0 11cm 0 0, clip, width=\textwidth]{str_profile}
\end{center}
\end{figure}
\end{minipage}
\hfill
\pause
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
\begin{figure}[]
\begin{center}
\includegraphics[trim=0 0 0 1cm, clip, width=\textwidth]{pacbio}
\begin{picture}(0, 0)
\put(-60, 20){$\Rightarrow$}
\end{picture}
\vspace{-1cm}
$\Downarrow$
\includegraphics[trim=0 0 6cm 0, clip, width=0.8\textwidth]{krona_plot}
\end{center}
\end{figure}
\end{minipage}
\end{pframe}
\subsection{Goals}
% 2. Wat waren de doelen van het onderzoek?
%
% Analyse van het metagenoom.
% - Bepalen van samenstelling van het metagenoom.
% - Bepalen van complexiteit van metagenoom (nodig vanwege ontbreken van
% referentiedata).
% - Vergelijking met klassieke methoden.
\begin{pframe}
\includegraphics[width=\textwidth]{krona_plot}
\begin{picture}(0, 0)
\put(-30, 60){
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
Metagenome analysis:
\begin{itemize}
\item Content.
\item Complexity.
\end{itemize}
\end{minipage}
}
\end{picture}
\end{pframe}
\subsection{Research}
% 3. Welk wetenschappelijk bewijs is in uw onderzoek verzameld en geanalyseerd?
\begin{pframe}
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
\begin{figure}[]
\begin{center}
\includegraphics[height=2cm, width=\textwidth]{k-mer}
\onslide<2->{%
\begin{picture}(0, 0)
\put(-7, 13){\includegraphics[width=1cm]{logo_nwo_fs}}
\end{picture}%
}
\includegraphics[height=2cm, width=\textwidth]{k-mer}
\onslide<2->{%
\begin{picture}(0, 0)
\put(-7, 13){\includegraphics[width=1cm]{logo_nwo_fs}}
\end{picture}%
}
\includegraphics[height=2cm, width=\textwidth]{k-mer2}
\onslide<2->{%
\begin{picture}(0, 0)
\put(-7, 13){\includegraphics[width=1cm]{logo_nwo_fs}}
\end{picture}%
}
\end{center}
\end{figure}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
\onslide<3->{%
\begin{figure}[]
\begin{center}
\includegraphics[trim=51cm 0 0 0, clip, width=\textwidth]
{tSNE_real_data}
\end{center}
Similar fingerprints form clusters.
\end{figure}
}%
\end{minipage}
%- Verscheidene micribiomen (huid, bioreactor).
%- Artificiele mengsels.
\end{pframe}
\subsection{Applications}
% 4. Wie kan met dit bewijs aan de slag en wat is daar voor nodig?
\begin{pframe}
\begin{minipage}[t]{0.40\textwidth}
\begin{figure}[]
\begin{center}
\includegraphics[width=\textwidth]{logo_nwo_fs}
\pause
\includegraphics[trim=0 2cm 0 0, clip, width=\textwidth]{A_stephensi}
\end{center}
\end{figure}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.40\textwidth}
\begin{figure}[]
\begin{center}
\includegraphics[trim=0 1.5cm 0 0, clip, width=\textwidth]{fat_mouse}
\includegraphics%
[trim=0 10cm 5cm 10cm, clip, height=\textwidth, angle=270]
{rheumatoid_arthritis}
\end{center}
\end{figure}
\end{minipage}
\end{pframe}
\subsection{Further research}
% 5. Welke nieuwe vragen komen uit uw onderzoek naar voren?
\begin{pframe}
\end{pframe}
% Make the acknowledgements slide.
\makeAcknowledgementsSlide{
\begin{tabular}{ll}
Lusine Khachatryan & Martijn Vermaat\\
Yahya Anvar & Michiel van Galen\\
Irina Pulyakhina & Yavuz Ariyurek\\
Ken Kraaijeveld & Peter-Bram 't Hoen\\
Peter de Knijff & Johan den Dunnen
\end{tabular}
\bigskip
\bigskip
\begin{tabular}{ll}
\includegraphics[height=1cm]{logos/ngi_logo} &
\includegraphics[height=1cm]{logos/nwo_logo_en}
\end{tabular}
}
\end{document}
../../submodules/presentation-pics/pics/pacbio.jpg
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation-pics/pics/rheumatoid_arthritis.jpg
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation-pics/pics/str_profile.gif
\ No newline at end of file
../../submodules/presentation-pics/pics/tSNE_real_data.png
\ No newline at end of file
Subproject commit 2381b4253b21edf0444e34fd8a8044e81142e40e
Subproject commit f9fe363f5209cbfe93140a077310e3fb65d72b80
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment