Commit 74e774f7 authored by Laros's avatar Laros
Browse files

Added notes from discussion session.

parent 1ef97ad7
# Notities open space sessie MetaFor (Jeroen Laros)
## Wilma Duijst (FMG)
Is metagenoomanalyse bruikbaar voor de identificatie van lijken, al dan niet in
verregaande staat van ontbinding?
- Op zich moet dit kunnen, maar in de meeste gevallen zal er voldoende humaan
DNA aanwezig zijn voor identificatie. In het algemeen zou analyse van het
intestinaal microbioom de meeste kans van slagen hebben.
Zou het metagenoom van water een rol kunnen spelen bij onderzoek van
verdrinkingsslachoffers?
- Ook water heeft een metagenoom dat de oorsprong (sloot, rivier, zee, ...)
reflecteert. Dit kan mogelijkerwijs gebruikt worden om de plaats van
verdrinking vast te stellen.
## Tristan Krap (AMC / ACK)
Wat is de rol van het endogene microbioom tijdens ontbinding. Wanneer is het
omslagpunt waarop het exogene microbioom de overhand krijgt?
- Hier komen we alleen achter door het te onderzoeken. Tristan heeft een lopend
onderzoek waarin de ontbinding van kadavers wordt onderzocht, dit kan
relatief eenvoudig worden uitgebreid met metagenoomanalyses.
Er wordt een afspraak gemaakt (ook met Wilma) om dit voorstel verder uit te
werken.
## Rogier van der Hulst (NFI)
Kunnen we het metagenoom gebruiken om het tijdstip van overlijden te bepalen?
- Er zijn zeker mogelijkheden als we het verloop van het intestinale metagenoom
bij ontbinding in kaart kunnen brengen. Dit lijkt een goede toepassing van
bovenstaande ideeën.
Er wordt een afspraak gemaakt om dit voorstel verder uit te werken.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment