Commit 1ef97ad7 authored by Laros's avatar Laros
Browse files

Updated notes.

parent 106655c8
......@@ -19,19 +19,20 @@ Tegenwoordig kunnen wij alles sequencen.
- Alle uitvoer kan worden geclassificeerd.
# Slide 2
Dit stelt ons in staat om ook naar het niet-humane DNA te kijken.
- Metagenomen zijn relatief stabiel.
- Metagenomen zijn uniek voor een persoon.
Doelen zijn het bepalen van de samenstelling en complexiteit van het
metagenoom.
Hier zien we het metagenoom van mijn duim (zonder menselijke component).
- Samenstelling, wat weten we van het bekende DNA (dit plaatje).
- Overigens het metagenoom van mijn eigen duim.
- Complexiteit, wat kunnen we met al het onbekende DNA?
- Vergelijking van metagenomen.
Opmerkingen:
- Metagenomen zijn relatief stabiel.
- Metagenomen zijn uniek voor een persoon.
# Slide 3
De techniek die wij gebruiken maakt profielen van DNA. Dit kunnen hele datasets
zijn, maar ook individuele stukjes DNA.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment